TRENGER VI USA-/NATO-BASER I NORGE?

Neppe i overskuelig fremtid. I en post-Putin-tid kan det sågar virke tillitsskapende at vi selv i trengselens tid ikke lot oss skremme til å uthule basepolitikken.

Artikkelen kan diskureres HER

 

Min skepsis til baser i Norge, er tredelt:

1.    Vi er sikret NATO-hjelp uten permanente baser

2.    Unødig spenning mellom Norge og Russland

3.    Vi må avgi norsk jurisdiksjon til USA på amerikanske baser

 

Dette er også min skepsis prioriterte rekkefølge.

 

SPRÅKBRUK

Baseavtalen ligger fast, dette er IKKE baser, hevder stortingsflertallet og regjeringen i innsalget av basene. Javel-nei; nordmenn har ikke vært i krig de siste 25 årene. Russland er ikke i krig i Ukraina. Og Norge skal ikke ha baser.

 

Tåketale er noe vår tids krigspolitikk trenger mindre av. Når ikke engang jeg – som NATO-offiser i min ungdom – ikke forstår at dette er noe annet enn baser – hvordan skal vi da kommunisere det til Putins terrorregime? Han vil se på dette som baser.

 

Spenningen mellom våre land er ikke et spørsmål om semantikk.

 

Ad 1:

Joda, basene sikrer oss tilstedeværelse av allierte styrker. I en krise vil de utgjøre raskere krigskraft i Norge. Men dette er ikke avgjørende. Vi er uansett sikret alliert støtte etter artikkel 5 i NATO-pakten.

 

Før et angrep på Norge, vil vi se en tilsvarende styrkeoppbygging langs Finlands og Norges russe-grenser, som vi så i Ukraina. Det er slutt på den tiden da en krigsmakt kan snike seg usett inn på et annet land. Satelitt-bildene er detaljerte ned til person-nivå. Ikke minst vises det ved at USA/NATO nå deler sann-tids etterretningsinformasjon med Ukraina.

 

Tilsvarende vil Norge få varsel om en trussel.

 

Den eneste mulige overraskelse er missil-angrep mot norske mål. Men det vil ikke ha annen hensikt enn å ødelegge, uten at russerne får kontroll over noe som helst i bytte. Tvert imot, et russisk missilangrep vil gi massiv respons fra hele NATO – mot mål fra Vladivostok til St. Petersburg.

 

Som Russland har missiler klargjort for mål i vest, har NATO tilsvarende mot mål i øst. Terrorbalanse er ikke antall våpen, men at de er klargjort til bruk mot hverandre.

 

Den strategiske fordelen av USA-/NATO-soldaters tilstedeværelse, er langt på vei innfridd ved forhåndslagrede våpen. De avdelinger som måtte komme ved evt. styrkeoppbygging langs norsk og finsk grense mot Russland, er sikret de våpen de trenger.

 

Ad 2:

Den spenningen vi ønsket å forhindre med norsk basepolitikk, har Putin utløst med angrepet på Ukraina. Vår våpenstøtte (som jeg støtter), gjør at en baseavtale ikke vil heve spenningen vesentlig. Men den vil bli lagt merke til og skape betydelig irritasjon – uten at jeg tror på militære represalier fra russisk side.

 

Jeg tror derimot at det i fremtiden kan medvirke til avspenning at vi har holdt fast ved basepolitikken, også i den alvorligste krisen for Europa siden annen verdenskrig. (Balkan var ille – men den krigen hadde ikke potensial til å spre seg utover tidligere Jugoslavia, slik Ukraina-krigen har).

 

Litt politisk standhaftighet for våre prinsipper i krisetid – viser at vi ser lenger enn Putin-regimets virke. Når hans tid er omme, skal forholdet normaliseres, helst så fort som mulig, og på vilkår som Russland kan leve med. Annen verdenskrig startet ikke i Bøhmen i 1938, men i Versailles 11.11. kl. 11 – 1918.

 

Ad 3:

Vi må avgi juridisk suverenitet innenfor base-området. For meg er ikke dette noen stor sak. I praksis får det få konsekvenser – utover selve prinsippet. Men det er behov for grenseoppganger.

 

Det er jo ikke slik at norske borgere bli stilt rettsløse mot forbrytelser begått av amerikanske soldater på norsk jord.  Tvert imot, amerikansk straffelov er adskillig strengere enn den norske. Amerikansk straffeutmåling er ikke akkurat forbilledlig, i verste fall dødelig. Det vi kan se for oss, er klassisk (og alvorlig) basekriminalitet; slagsmål på byen, i verste fall voldtekter og drap, som de alvorligste forbrytelsene. Dette er forbrytelser som gir situasjonsbetingede straffer fra noen år til norsk «livsvarig» fengsel. Å tillate hundreårs-straffer for amerikanske soldater i slike saker, er ikke i tråd med norsk rettsskikk.

 

I praksis vil det være amerikanske forbrytelser utenfor basen som er problemet. Norske forbrytelser inne i basen vil være nær null. Der befinner det seg få nordmenn. De som er der, skal være service-/støtte-/liaison- og kommandopersonell – som i utgangspunktet har samarbeidsfunksjoner. Neppe stort kriminalitetspotensial i den flokken.

 

ENDRET SIKKERHETSSITUASJON

Den russiske angrepskrigen i Ukraina endrer tilvante trusselvurderinger. Den har vist at det russiske militærvesenet er i en uventet skrøpelig tilstand. De har lidt meget store tap, både av mennesker og materiell - uten å oppnå avgjørende fremgang mot en fysisk og materielt underlegen motstander.

 

Svært få av oss med militær bakgrunn har tro på at Russland kan rustes opp til ny angreps-kapasitet mot NATO-land de nærmest 10-15 årene. Så trussel-vurderingene som ligger til grunn for base-ønsket, er simpelthen ikke til stede – for oss. Annerledes er det i Baltikum, men de er sikret gjennom artikkel 5.

 

Og da står vi igjen med russisk bombekapasitet, som er hensiktsløs uten å følge opp med bakkestyrker.

 

Angrepsmuligheten med landstyrker er i praksis nullet ut med svensk og finsk NATO-medlemskap. Et tenkt angrep mot Norge har i liten grad blitt vurdert som en «Kiev-kolonne» over Storskog. Sannsynlig akse har vært gjennom Finland og Sverige. Den aksen er stengt etter deres NATO-søknader.

 

Rett nok har Tyrkia motsatt seg medlemskapet. Det vil skape støy, men ikke endre realitetene. Sverige og Finland har blitt lovet tilsvarende artikkel 5-støtte i søknadsprosessen. Russerne har også hevdet at de allerede ser på Sverige og Finland som en del av NATO-forsvaret.

 

Under den kalde krigen var vi aldri alvorlig bekymret for sovjetisk invasjon. Den frykten som fantes, var at et avgrenset angrep mot Finnmark ikke var viktig nok til å utløse fullskala artikkel 5-krig. Det kunne for så vidt vært en strategisk ambisjon for dagens ustabile russiske regime, men Ukraina-felttoget har vel vist at deres kapasitet ikke er som fryktet.

 

NOEN AV DE MEST IHUGA ...

... basemotstanderne frykter at basene vil vær oppmarsjområde for amerikanske kriger rundt om i verden. Den slags konspirasjon er jeg ikke med på. Basene er ment for beskyttelse av nordområdene. Ønsker USA å bruke sine styrker til andre kriger, vil ikke basene i Norge bety noe til eller fra. USA har flere hundre baser andre steder i verden som er mer sentralt plassert til slike formål.

 

USA-/NATO-angrep mot Russland er reint tåkespinn. Vesten har aldri hatt militære ambisjoner om en konfrontasjon på sovjetisk/russisk territorium. En krig mot dem har ingen oppside, Sovjet og nå Russland, lar seg ikke kontrollere/okkupere med militærmakt.

 

Derimot har vesten meget stor interesse av russiske naturressurser. Men forretninger og profitt på disse, er bare mulig gjennom normalt handelssamkvem. Forutsetningen for investeringer, handel og profitt er fred. Dette vet enhver som ikke er forblindet av egne og tillærte konspirasjonsteorier og fordommer.

 

(Om noen ønsker å vite mer om meg, se her. )