...

Dette sier bistandsorganisasjonene selv:

Stigmavakta vil finne ut hvordan norske NGOer forholder seg til regelverket som skal sikre tilrettelegging av norsk bistand. I første omgang har vi spurt de største mottakerne over bistandsbudsjettet. Etterhvert vil vi gå lenger nedover i rekkene. Vi har ikke ressurser til å kontrollere svarene. Men dokumentet blir gjort kjent i journalistiske miljøer, slik at både disse, politikere og myndigheter kan etterprøve svarene på sine reiser i bistandsområdene.

 

SPØRSMÅL
Hvordan blir deres nødhjelps- og bistandsprosjekter tilrettelagt for funksjonshindra?

Svarene blir lagt ut forløpende når de kommer inn:

 

Bistandsnemnda svarer

Vi har ingen prosjekter - men finansierer prosjekter for 17 medlemsorganisasjoner. Disse jobber stort sett med lokale partnerorganisasjoner (i ca 40 land). Det du spør om er umulig for oss å besvare her. Vi setter verdig liv som en viktig målsetting for alt arbeid - og vi nevner gender og funksjonshindra som grupper skal fokuseres på tvers av prosjekt. Har hatt besøk her av Atlas alliansen for å oppgradere oss litt på dette fokuset.

Jørn Lemvik
Generalsekretær

 

CARE Norge (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

Care har tidligere opplyst at deres prosjekter blir tilrettelagt for funksjonshindra. Vi avventer utfyllende svar.

Caritas Norge (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

Den norske helsingforskomiteen (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

Det kongelige selskap for norges vel (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

Flyktninghjelpen (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

FN-sambandet (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

 

FOKUS svarer

FOKUS er en paraplyorganisasjon for 74 norske kvinneorganisasjoner, som forvalter en rammeavtale med Norad. Våre medlemsorganisasjoner kan søke midler fra FOKUS til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med sine partnere i sør. FOKUS' arbeid er rettighetsbasert, og ikke-diskriminering av kvinner ift livssyn, seksuell legning, etnisk opprinnelse, funksjonshemming etc. ligger derfor til grunn for vårt arbeid.

Vår prosjektstrategi sier følgende: "Programmene/prosjektene skal være åpne for alle kvinner uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, etnisk og kulturell tilhørighet, seksuell orientering og politisk ståsted. Programmene/prosjektene skal legge til rette for at spesielt marginaliserte kvinner har reelle muligheter til deltakelse."

Det er imidlertid ingen tvil om at det er forskjell på teori og praksis, og i FOKUS har vi ikke på noen systematisk måte informert våre medlemmer og partnere i sør om gjeldende internasjonal og nasjonal lovgivning på feltet, og ikke heller ikke bedt om rapportering på hvordan funksjonshindra involveres i prosjektene. Vi vil i første omgang utvikle retningslinjer på tematikken, for så i neste omgang å sørge for at bevisstheten om dette temaet heves ved å be om at partnere redegjør for hvordan funksjonshindra innlemmes i aktivitetene.

Marit Sørheim
Programsjef/Head of Program

 

FORUT (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

Kirkens Nødhjelp (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

Kirkens Nødhjelp har tidligere opplyst at deres prosjekter blir tilrettelagt for funksjonshindra.

Kommunenes sentralforbund (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

Leger uten grenser (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

LO (Tilskrevet 25.10.2010, purret 24.11.2010)

 

Norges Røde Kors svarer:

Takk for at du setter funksjonshemmede i bistand på dagsorden.

Røde Kors har som ett av sine hovedprinsipper å ikke diskriminere noen, verken i forhold til rase, tro, legning, kjønn eller eventuell funksjonshemning. Funksjonshemmede har alltid vært en del av vår "portefølje" både hjemme og ute, og vi har bl.a. store programmer i forhold til rehabilitering av våpenskadde i krig og konflikt. Når det gjelder infrastruktur, som du kanskje er mest på jakt etter, så legger vi stor vekt på tilrettelegging for funksjonshemmede der det er mulig, men vi har få rene infrastruktur prosjekter. Vi jobber mest i lokalsamfunnet og i den grad vi har jobbet med bygg så har det i hovedsak været helseinstitusjoner hvor tilrettelegging er naturlig.

Samtidig må vi si at funksjonshemmede ikke er en spesifikk målgruppe i alt vårt internasjonale arbeid. I vår dokumentasjon operer vi ofte med terminologien "sårbare grupper" der funksjonshemmede er med. Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger utgir hvert år en "World Disasters Report" som setter fokus på spesielle tema hvert år. I 2007 var fokuset på diskriminering, og funksjonshemmede er behandlet i et eget kapittel i den sammenheng.

Røde Kors i Norge driver ikke egne prosjekter, bortsett fra i akutt nødhjelp, men jobber gjennom våre søsterforeninger i hvert enkelt land. Mange av disse har fokus på funksjonshemmede i sin programvirksomhet, men er også bevisste på funksjonshemmede i forhold til inkludering og tilrettelegging. Dette varierer selvsagt fra land til land. Vi har i flere år rapportert til Norads årlige statistikk både i forhold til tema og målgrupper. I disse rapporteringene har funksjonshemmede tidligere vært en egen kategori, men den kategorien har ikke vært en del av skjemaet de siste to årene. Kanskje den bør inn igjen, men med større fokus på tilrettelegging?

Arnulv Torbjørnsen

Avdelingsleder, internasjonal avdeling

Norges Røde Kors

 

Norsk Folkehjelp (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

Norwac (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

 

Plan Norge svarer:

 Plan Norge er en rettighetsbasert organisasjon, så ikke-diskriminering er et gjennomgående prinsipp i alt vårt arbeid. Vi er imidlertid klar over at det ofte kan være forskjell på teori og praksis, så vi har det siste året hatt et samarbeid med Atlas-Alliansen for å bli bedre på å inkludere funksjonshemmede i våre programmer og prosjekter.

Vi har nylig vedtatt en policy for inkludering av funksjonshemmede på programnivå, og har foretatt en kartlegging av eksisterende prosjekter og programmer for funksjonshemmede i organisasjonen. I denne kartleggingen så vi at over halvparten av våre 48 landkontor i utviklingsland samarbeider med lokale organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser, og har både prosjekter med funksjonshemmede barn og deres foreldre som målgruppe, samt jobber aktivt for å inkludere barn med funksjonshemming i våre prosjekter og programmer generelt. Dette er imidlertid et område der det alltid er rom for forbedring, noe vil håper vår interne kartlegging, den nye policyen og samarbeidet med Atlas-Alliansen vil bidra til.

Silje Vold
Politisk Rådgiver i Barns Rettigheter / Child Rights and Advocacy Advisor

 

Redd Barna (Tilskrevet 12.10.2010, purret 24.11.2010)

Redd Barna har tidligere opplyst at deres prosjekter blir tilrettelagt, men har ikke svart på denne henvendelsen.

 

SOS barnebyer svarer

Hei og takk for engasjementet!

Her er et forsøk på svar på spørsmålene dine;

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby.

Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden.

Siden vi jobber med familier og barn som ofte lever i ytterste fattigdom, er det naturlig at en del av de som deltar i våre programmer kan ha en eller annen form for funksjonshemning. De 132 nasjonale SOS-organisasjonene med lokalt ansatte er ansvarlige for å igangsette, planlegge og gjennomføre programmene. Det vil derfor naturlig variere i hvilken grad de jobber i forhold til mennesker med funksjonshemninger. For eksempel i Malawi, har vi flere store rehabiliteringssentre som jobber direkte med barn med alle mulige slags funksjonshemninger, mens i et annet land vil fokuset være mindre.

I SOS-barnebyer Internasjonalt har nå begynt å jobbe mye mer aktivt i forhold rettighetene til barn med funksjonshemninger. I 2008 ble den internasjonale policyen "The inclusion of Children with Disabilities; Valuing Diversity - Valuing Differing Ability" offisielt godkjent, og disse retningslinjene er toneangivende for vår organisasjon.

Når det gjelder respons i nødhjelpssituasjoner har vi i disse dager nedsatt et internasjonalt team som jobber med videreutvikling av en nødhjelpspolicy der ikke-diskriminering blir et viktig prinsipp.

SYNNE RØNNING
Informasjonssjef
SOS-barnebyer Norge


Strømmestiftelsen svarer:

 Takk for et godt initiativ i forhold til en svært viktig problemstilling. Strømmestiftelsen er en rettighetsbasert organisasjon, og godtar ingen former for diskriminering i prosjektene. Vi jobber med utdanning og mikrofinans. Strømmestiftelsen implementerer ikke selv, men støtter programmer og prosjekter gjennom lokale samarbeidspartnere. Vi har et fokus på å nå de aller fattigste i våre prosjekter, og av denne grunn er funksjonshemmede "overrepresentert" i målgruppa vår. I prosjekter hos mange av våre partnere vil f.eks. det å ha et familiemedlem med en funksjonsnedsettelse være blant kriteriene for å bli med i prosjektet.

I noen tilfeller har vi et spesifikt fokus på funksjonshemmede, og partnerorganisasjoner med spesiell kompetanse på dette kan styrke kapasiteten hos andre partnere. I utdanningsprogrammet Shonglap i Bangladesh har vi utviklet en nasjonal strategi for inkludering av funksjonshemmede, samt at hver implementerende partnerorganisasjon har laget en egen strategi for dette. Samarbeidspartneren vår her, Operasjon Dagsverk har vært en medspiller som har bidratt positivt med sitt fokus på og krav til rapportering om inkludering av funksjonshemmede.

Asle Stalleland
Adviser Programme Department

 

Utviklingsfondet svarer

Dette er et viktig tema, som det er flott at vi blir utfordret på. OD-porteføljene våre er den

som sikrer dette best, mest av alt fordi OD-ungdommen og fagrådet har fremhevet dette som et
viktig tema (i tillegg til kvinner).

Litt om hva vi har gjort så langt i Sri Lanka-programmet:

1. Vedlagt sjekkliste er distribuert og diskutert med OD-partnere, og våre langvarige partnere FIOH og GMSL.

2. OD-programmet:

  • FIOH og NERTRA jobber tett med utviklingshemmede barn med assistanse fra andre lokale NGOer som har kapasitet til å gjennomføre aktiviteter for utviklingshemmede.
  • I de fleste tilfeller blir det gitt preferanse for utviklingshemmede i rekrutteringsprosessen.
  • De fleste OD-partnerne har klart å rekruttere et visst antall utviklingshemmede i yrkeskursene sine
  • I ODs tilfelle dokumenterer vi dette like selvfølgelig som vi dokumenterer antall kvinner etc.

Ps. Definisjonen utviklingshemmede rommer så mangt. I Sri Lankas tilfelle har vi mange som har mistet førligheten under krigen, men vi støtter også blant annet hørselshemmede.

Bare spør og grav om noe er uklart.

Knut Harald Ulland
Director
The Development Fund

 


 

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no