Logo

Valget: Lita tue kan velte... , noen fasitsvar

Jonas Gahr Støre saboterer Stortinget. Stortinget krevde lovfesta rett til brukerstyrt personlig assistanse BPA, men har foreslått å flise den opp slik at dagens suksessordning blir borte. Kristin Halvorsen og Sigbjørn Johnsen tror fattigdom utryddes med et pennestrøk. Stryk særfradraget så blir en person/familie i følge ligningen 100.000, 200.000, 300.000 kroner rikere, men i virkeligheten 28.000, 56.000 og 84.000 kroner fattigere. Dermed skjules de reelle inntektsforholdene når disse nå trenger sosialhjelp for å betale skatteskjerpelsen.

 

 

Jonas Gahr Størs forslag om lovfestet rett til BPA er en avvikling av ordningen.Han saboterer Stortingets pålegg.

Av Terje Marøy

Etter å ha vært fagorganisert i 43år skammer jeg meg. LO og flere store forbund applauderer innskrenkningene, samtidig som de krever større fagforeningsfradrag for oss privilegerte.

Regjeringen har sviktet på solidaritet, likestilling og fattigdomsbekjempelse overfor dem som trenger slikt mest. Nedenfor vises konsekvenser av forslaget om å skrote ordningen med brukerstyrt personlig assistanse BPA (i form av oppsplitting i fire uavhengige ordninger, hvor bare en er brukerstyrt), og konsekvenser av avvikling av særfradraget for konsekvensutgifter ved sykdom eller funksjonshemming.

Måten disse sakene er løst på, viser også hvor dypt (grunt) de solidariske holdninger til funksjonshemmede stikker i SV, SP og AP i praktisk politikk.

 

Inkluderende arbeidsliv ...
... for alle gjelder bare hvis du ikke er funksjonshemma med assistansebehov. Stortinget påla regjeringen å utarbeide et forslag om lovfesta rett til brukerstyrt personlig assistanse BPA. Svaret var en avvikling av ordningen, rett nok og feilaktig markedsført som lovfestet rett til BPA.

 

Arbeidsmiljøloven skal ikke stanse personlig frihet
Flere departement og kommuner har i likhet med Likestillings-og inkluderingsdepartement ((med SV-minister) vist til at BPA bare bør gjelde der det er mulig å følge arbeidsmiljøloven. Det er å starte i feil ende, og vitner om nedvurdering av borgerrettigheter, hvorav frihet til å styre eget liv for mange er den viktigste.. Først må oppgaven defineres, som her, grunnleggende borgerrettigheter til utdanning, arbeid, samfunnsdeltakelse for øvrig og sosialt liv. Dernest må man påse at dette skjer under trygge og gode rammer for ansatte assistenter. Om aml blokkerer for borgerrettigheter, må myndighetene åpne for dispensasjoner.

Kommunale timelister skal ikke fører til segregering av en liten gruppe innbyggere.

Dispensasjoner er gitt i Nordsjøen på plattform og for dykkere. Mange yrkesgrupper har dispensasjoner for å dekke viktige samfunnsoppgaver. Hva er viktigere enn å sikre at alle har frihet i eget land? Nå gjelder det funksjonshemmede med assistansebehov i Norge.

Forøvrig har man nå over 20 års erfaring med BPA, med svært få problemer. Her kan jo kommunene i sine ordninger skjele til Uloba SA, som i følge Østlandsforskning har fått topprate på 99 prosent fornøyde funksjonshindra. Assistenter er også overveldende tilfreds med en jobb der de daglig får se at de betyr en forskjell i en funksjonshemmedes liv. Embetsverk, KS og fagbevegelse - se og lær - av en virksomhet som både har fått funksjonshindra fri, og attpå til lar assistentene sitte igjen med nær 90 prosent av omsetningen - og ingen av eierne får utbytte!

 

Fattigdom

 

Kristin Halvorsen liker ikke fattigdom, men fattige funksjonshemmede og kronisk syke er helt ålreit.

Regjeringen vil avvikle fattigdom, men ikke om den fattige er funksjonshemma med assistansebehov. Det er svindyrt å fungere i samfunnet med funksjonshemming. Til nå har dette vært et spleiselag mellom den enkelte og det offentlige gjennom skattefradrag for konsekvensutgifter, eller "sykdomsutgifter" som det misvisende heter. Særfradraget er tilleggsregninga en funksjonshemma får presentert hvis hun/han vil ut av institusjonslignende forhold, til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse.


Klassedelt frihet

Resultatet av regjeringens mange innskrenkninger er at fattige funksjonshindra tvinges til å selge sine boliger, terskelen for å komme seg ut i arbeid og samfunnet for øvrig, er gjort 28.000 kroner høyere for hver 72.000 i årlige ekstrautgifter.

Den rødgrønne solidaritetsforståelsen er at den som har størst byrde fra før skal få den største ekstrabyrden. Som mannen som skulle kjøre hesjestaur med merra: Klarer du den, så klarer du den, til merra sto bom fast. Historien er egnet som fabel, men dårlig som styringsprinsipp for rødgrønn politikk.

Jeg har forhåndsstemt borgerlig i år på grunn av spørsmålet om likestilling for funksjonshemmede, siden mitt eget tidligere parti SV har sviktet denne kjernen i sin målgruppe, de som trenger et håndslag. Det er ille å se på at den sikreste måten å gi funksjonshemmede likestilling på, er å sende SV under sperregrensen. Da vil det rødgrønn regjeringsalternativet også være borte.

Alternativet Rødt har ikke mandatsjanse i Akereshus, ellers ville jeg selvfølgelig stemt på dem.

Så, regjeringsskifte synes å være den eneste muligheten for å få "alle med" i et samfunn for alle. Neida, jeg er ingen tilhenger av verken Høyre eller FrP, og vil heller ikke bli det. Men spørsmålet om et samfunn for alle er overordnet partitaktiske hensyn. En borgerlig regjering vil ikke rasere velferdsgodene. Til det står folket, og fagbevegelsen, for sterkt.

 

Flaut av fagbevegelsen
LO tar ikke stilling til BPA. Fagforbundet (som jeg medlem av) støtter avviklingen av BPA og skatteskjerpelsene for funksjonshemmede. Samtidig påstår forbundet i sin valgpropaganda at økt fagforeningsfradrag er en viktig sak. Jeg gremmes! Ikke en gang i disse 43 årene som fagorganisert har jeg ofret fradraget en tanke. Fordelene med medlemskapet er gulrot stor nok i seg selv. Deler av fagbevegelsen har glemt sitt verdigrunnlag i håndtering av funksjonshemmede. Solidaritet har størst verdi når vi solidariserer oss med andre enn oss selv.

UNIO og Fellesorganisasjonen er her to unntak, og takk for det..


Terje Marøy
Pensjonist og borgerrettighetsaktivist eremitus
Medlem av Fagforbundet og pensjonistmedlem i Offisersforbundet
Hjemmeside; http://stigmavakta.no