...

Sanitetspersonell mister beskyttelse

Sanitetspersonell merket med Røde Kors Røde halvmåneskal ikke være krigsmål, det er en krigsforbrytelse å skyte dem. Nå fjerner Forsvaret merkingen. Dette er i strid med Genevekonvensjonene og fratar personellet lovlig beskyttelse.

Svein Ødegården er brigader og lege, og tidligere sanitetsinspektør i Hæren. I denne artikkelen drøfter han beslutningen om å fjerne røde kors-merket og konsekvensene av dette.

 

Merking av sanitetspersonell

Av  Svein Ødegården, tidligere sanitetsinspektør i Hæren

 

 Rødt kors, blink eller beskyttelse?

 

Forsvaret har nylig omgjort en tidligere bestemmelse om at alt sanitetspersonell i utenlandsoperasjoner skal bære Røde Kors-emblemet. Nå har man ut fra en meget tvilsom begrunnelse om at "Taliban" likevel ikke respekterer merkingen og skyter både på sanitetspersonell og merkede ambulanser droppet merking av både ambulanser og sanitetspersonell.

 

Grensedragningen

Å fjerne merkingen på et sanitetskjøretøy er et mindre problem. Det er blitt gjort før i de fleste utenlandsoperasjoner vi har deltatt i med sanitetspersonell (for eksempel på helikoptere som brukes også til annet enn sanitetsoppdrag). En helt annen sak er å fjerne RK-emblemet på sanitetspersonell som i henhold til Genève-konvensjonene (GK) ikke er definert som stridende personell. Her gjør man med andre ord ikke-stridende personell (såkalt artikkel 24-personell som har sanitet som hovedoppgave) - om til stridende personell (artikkel 25-personell) som kun har sanitet som bi-oppgave.

 

Omfanget

Hvem er det Forsvaret ser for seg dette vedtaket skal gjelde for? Er det kun sanitetssoldater eller omfatter dette også medisinsk fagpersonell som leger og sykepleiere?
Denne snuoperasjonen er mildt sagt overraskende og virke lite gjennomtenkt - ut fra de konsekvenser man lett kan se for seg som følge av dette vedtaket. Her bryter Forsvaret med flere viktige lover Norge som nasjon har ratifisert og med flere viktige prinsipper:

 

Konsekvenser

1. Sanitetspersonell (art 24-p) er i følge 1. GK ikke definert som stridende - og er følgelig heller ikke opplært eller trenet i å bruke tyngre avdelingsvåpen - som åpenbart er forsvarets begrunnelse for å ta bort merkingen. Art 40 i 1. GK sier utrykkelig at artikkel 24-p SKAL bære emblemet (i dette tilfellet Det Røde Korset) på venstre overarm. Det står ikke bør - men skal.

 

Rødt kors og rød månesigd er beskyttelsesmerker. Ingen har lov til å skyte sanitetspersonell.

 

2. Forsvaret har i mange år strevet med å rekruttere medisinsk fagpersonell (særlig leger) til sine utenlandsoppdrag. Man har etablert 12 utdanningsstillinger ved norske sykehus for 8 kirurger og 4 anestesileger som man kan trekke inn til tjeneste i aktuelle utenlandsmisjoner. Dette personellet er rekruttert at de skal være sanitetspersonell med dette som hovedoppgave - altså som ikke-stridende personell. Her bryter altså forsvaret en vesentlig forutsetning i kontraktene for dette personellet. Hvordan tenker Forsvaret seg å takle de tilfellene hvor disse legene nekter å delta i en misjon - ut fra forsvarets eget regelbrudd?

3. "Train as you fight - and fight as you train" har alltid vært et viktig pedagogisk prinsipp for all utdanning av militært personell. Her gjør man faktisk det stikk motsatte. Man omgjør ikke-stridende personell til stridende.

4. Hva slags signaleffekt får dette til motparten i (dette tilfellet) i Afghanistan? At sanitetspersonell opptrer som stridende og nå brukes i skarpe oppdrag - stikk i strid med regelverket i GK?

5. Her er altså begrunnelsen at sanitetspersonell skal kunne forsvare seg bedre, siden argumentet er at de må ha andre våpen - les: Maskingevær, mitraliøser og lignende for å kunne besvare ild på langt hold. Dette er det vi kaller avdelingsvåpen som sanitetspersonell verken er opplært på - eller er trenet til å bruke.
Er det mangel på stridende personell på patruljer som har framtvunget denne snuoperasjonen? I så fall er dette et ressurs- eller økonomiproblem. Velger Forsvaret å undergrave respekten for Genève-konvensjonene med begrunnelse i økonomi? Det kan virke slik. Men det som er trist er at forsvarsledelsen her har gitt etter for terrorister og krigsforbrytere. Forsvaret har med denne bestemmelsen også fjernet det strafferettslige ansvaret hos en motpart som nå fritt kan beskyte sanitetspersonell, med den effekt det vil ha på moralen innad i egen avdeling.

Har Forsvarets ledelse overhodet tenkt igjennom konsekvensene av å omgjøre ikke-stridene sanitetspersonell til stridende? Det virker ikke slik.

 

***

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no