...

 

Hans-Tore Bjerkaas er ingen bakgårdskatt, men ansvarlig redaktør i Norges viktigste mediehus. (Foto an24.no)

 

 

NRK-sjefen med overlagt etisk overtramp

Først velger NRK-sjef og ansvarlig redaktør å kringkaste sterkt belastende opplysninger, som han selv vet er feil, om en liten identifiserbar gruppe. Så presterer han å redegjøre for sine motiver i et åpent brev til Norges Skiforbund, hvor det fremgår at han begår overgrepet med overlegg.

Hva slags etikk er dette?

Av Terje Marøy / Stigmavakta

 

En viktig oppgave i NRK er å avsløre kritikkverdige forhold. Når så skjer må enkeltperesoner, bedrifter, organisasjoner, politiske miljøer og andre finne seg i å bli eksponert. Men de samme har rett til å ha seg frabedt at NRK farer med grunnløst slarv, som de så må forsvare seg mot. NRK plikter, så langt det er mulig, å frembringe fakta. I denne saken har deres egen kontrollsjekk avdekket at påstanden om de norske langrennsutøverne er grunnløse påstander. Det fins ikke belegg for den, og følgelig vet altså NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas at påstanden så langt er oppspinn, slarv - eller blank løgn, inntil det motsatte er dokumentert!

Da skal påstanden rett og slett ikke kringkastes. Der strider ikke bare mot vanlig etikk, skikk og bruk, men det strider også mot pressens egen noe devaluerte presseetikk.

 

"Jeg forutsetter at han ikke er så etisk uskolert at han ikke skjønner hva han har begitt seg ut på."

 

I et brev fra  NRK-sjef og ansvarlig Redaktør Hans Tore Bjerkaas til Norges Skiforbund, fremgår det at Bjerkaas med overlegg har brutt fundamentale etiske spilleregler. Jeg forutsetter at han ikke er så etisk uskolert at han ikke skjønner hva han har begitt seg ut på.

 

Redaktørplakaten
"Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger."

I begrepet "saklig" forplikter redaktøren seg til å søke fakta, og presentere disse. Særlig i en sak som for de rammede er mer stigmatiserende enn kriminelle handlinger, har han plikt til å trø varsomt.

 

 "Særlig i en sak som for de rammede er mer stigmatiserende enn kriminelle handlinger, har han plikt til å trø varsomt."

 

Han skal gjøre klart for leseren hva som er fakta, og hva som er mediets meninger. Han gjør ingen av delene. Han nøyer seg med å hevde at kilden er relevant, og han har ingen mening om innholdet.

Bjerkaas demonstrerer gjennom sitt brev et underlig forhold til redaktør-plakaten. 

 

Bjerkaas utsagn og feilvurderinger

Sitat: "I programmet fremkommer blant annet påstander om doping blant norske skiløpere på 1990-tallet."

Kommentar: Så langt fins ikke ett eneste holdepunkt for dette. Inntil så skjer, er dette ei blank løgn, som det er Bjerkaas plikt å luke ut før filmen sendes. Om produsenten ikke går med på dette, har ikke Bjerkaas annet valg enn å sløyfe den.

Sitat: "Disse påstandene ble omtalt og imøtegått av representanter for Norges skiforbund, fagfolk og flere utøvere i NRKs nyhetssendinger torsdag 22. november."

Kommentar: Hvor altså ett av innslagene dvelte ved at påstandene ikke kan motbevises. Poenget er imidlertid at ingen skal være nødt til å stå på TV og fornekte sin uskyld, i forhold til påstander Bjerkaas vet er oppspinn. Han vet hvilken kraft som ligger i begrepet "dokumentar". Når påstanden gis den etiketten, hjelper det lite at Røste og andre bedyrer sin uskyld på lagets vegne. Noe vil klebe, og mistroen i opinionen vokser.

 

"Bjerkaas vet at det ikke fins mistanker mot Kristen Skjeldal, Erling Jevne, Sture Sivertsen, Terje Langli, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhli, mfl. Likevel kaster han møkk på dem, og kaller det dokumentar."

 

Bjerkaas vet at det ikke fins mistanker mot Kristen Skjeldal, Erling Jevne, Sture Sivertsen, Terje Langli, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhli, mfl. Likevel kaster han møkk på dem, og kaller det dokumentar.

Sitat: "NRK inngikk en såkalt forkjøpsavtale om visningsrettigheter til produksjonen."

Kommentar: Dette er irrelevant for saken. En visningsrett er ingen visningsplikt. Før visning skal fakta sjekkes. Bjerkaas gjorde det, og fikk klarhet i at påstanden var rein spekulasjon. Denne vissheten gir Bjerkaas overgrep til en overlagt handling, som han vet vil skade omdømmet i en liten gruppe. Handlingen er derfor ondsinnet, hvor motivet neppe kan være annet enn å konkurrere om seeroppslutning med uærlige midler.

 

"Denne vissheten gir Bjerkaas overgrep til en overlagt handling, som han vet vil skade omdømmet i en liten gruppe."

 

Det er alvorlig, for vi snakker ikke om en lurvete bakgårdskatt i et like lurvete bakgårdsmagasin, men toppsjefen i landets fremste medium som fremfor alt skal leve av tillit..

Sitat: "Vi kontaktet derfor produsenten og fikk oppgitt kilden for den konkrete påstanden. Deretter kontaktet vi kilden og fikk bekreftet at vedkommende var den faktiske kilde for utsagnene om doping blant norske skiløpere, og forsikret oss om at vedkommende var riktig gjengitt."

Kommentar: Her foretar Bjerkaas flere logiske kortslutninger. For det første skulle han krevd dokumentasjon av produsenten, ikke bare en blåst kilde. Redaktøransvaret går lenger enn til å vite hvem kilden er. Hvis denne ikke kunne dokumentere påstanden, skulle han krevd at denne sekvensen måtte strykes. Hvis så ikke skjedde, skulle NRK-sjefen kansellert sin visningsrett.

Ettersom filmen inneholder overlagt usann spekulasjon, kunne Bjerkaas trolig krevd tilbake deler av forhåndsbetalingen, og brukt lisenspengene på noe annet.

Sitat: "NRK er vel kjent med de presseetiske problemstillinger knyttet til anonyme kilder, og særskilt når vi står overfor én enkelt kilde. Redaksjonelt var derfor vårt første spørsmål om vi skulle vise dokumentaren eller ikke."

Kommentar: Dette understreker at NRK-sjefen med overlagt valgte å lyve om en liten identifiserbar gruppe. At en sjef vil spre løgn, er skuffende i seg sjøl. Men jeg etterlyser ryggmargrefleksen som burde slått ut i staben rundt ham. Journalistikk er ikke løgn, men søken etter fakta. Ordrenekt er en rett og plikt når sjefer skjærer ut. Det har kostet meg 100.000 kroner per år i pensjon, for journalistene vile det ikke fått noen følger, siden feilen lå hos sjefen. Så - hvorfor i alle verden klarte ikke journalistene å fronte sin sjef? Feighet fins i de beste familier, også NRK.

 

"Så - hvorfor i alle verden klarte ikke journalistene å fronte sin sjef? Feighet fins i de beste familier, også NRK."

 

Sitat: "Doping er et aktuelt samfunnstema. Langrenn er en av de store nasjonalidrettene i Norge. Skulle vi unnlate å vise en internasjonal dokumentar som fokuserer hvordan en av våre fremste konkurrentnasjoner har håndtert den største dopingsaken i skihistorien?"

Kommentar: Svaret er ja, når innholdet ikke er sant.

Sitat: "Dokumentaren går for tiden på kino i Finland, den er oversatt til italiensk og engelsk og vil bli vist i flere land. Hvordan ville det fremstå om vi i Norge unnlot å vise programmet, med den begrunnelse at produksjonen også inneholder en påstand om doping av våre egne utøvere?"

Svar: Begrunnelsen er ikke slik, men at dokumentaren inneholder bevisst feilinformasjon. Hvis utlendinger ikke kan akseptere det, så er det deres problem, og irrelevant i forhold til faktakravet som skal styre Bjerkaas beslutninger. Forøvrig har dette med tillit til produktet å gjøre. Når filmen beviselig er feil om norske skiløpere, kan vi da stole på opplysningene om andre miljøer.

 "Når filmen beviselig er feil om norske skiløpere, kan vi da stole på opplysningene om andre miljøer."

 

Sitat: "Vår egen nyhetsavdeling vurderte utsagnene om doping av norske skiløpere til å være av allmenn interesse."

Kommentar: Ryktespredning har alltid hatt allmenn interesse. Det er derfor mobbing har vokst til et samfunnsproblem som koster norsk arbeidsliv rundt 40 milliarder kroner per år (i følge Stopp Jobb Mobben). Mye av trakasseringen går ut på å spre grunnløse beskyldninger, av lignende type som Bjerkaas har gjort. Mobbing blir det når saken forfølges over tid, hvilket trolig ikke vil skje her. Men selve handlingen er en mobbehandling.

NRK skal ikke gjødsle den allmenne interessen for skandale, men etter beste evne forsøke og formidle etterprøvbare fakta.

"NRK skal ikke gjødsle den allmenne interessen for skandale, men etter beste evne forsøke og formidle etterprøvbare fakta."

 

Sitat: "I tråd med de presseetiske regler kontaktet vi Norges skiforbund og ba om en kommentar til påstandene."

Kommentar: Presseetikken er ikke slik. Presseetikken er å søke etterprøvbare fakta. Tilsvarsretten skal være den omtaltes oppfatning rundt opplysningene, for å etterprøve om saken er slik den tilsynelatende ser ut. Presseetikken skal ikke brukes for å gi en redaktør rett til å publisere det han selv vet er grunnløse spekulasjoner.

 

Sitat: "Jeg uttalte at vi vurderte kilden som relevant, men understreket samtidig at vi ikke hadde grunnlag for å ta stilling til utsagnets troverdighet."

Kommentar: En kildes relevans har absolutt ingen betydning hvis han/hun fremfører grunnløse spekulasjoner. Bjerkaas valgte å se bort fra denne enkle kjøreregelen, og han gjorde det etter eget utsagn med overlegg.

"Bjerkaas valgte å se bort fra denne enkle kjøreregelen, og han gjorde det etter eget utsagn med overlegg."

 

Sitat: " Skulle vi unnlate å opplyse samfunnet om saken? Det ville etter mitt skjønn ikke være riktig."
Kommentar: Men det gjøres ikke ved å fungere som mikrofonstativ for usannheter. Det er ille å sitte her på et lurvete hjemmekontor og belære en kringkastingssjef om hvordan han skal utføre jobben sin. Hvis Bjerkaas mente dette var viktig, så fins flere andre innfallsvinkler. Han kunne tatt utgangspunkt i filmen grunnløse spekulasjoner og kjørt både kilde og produsent på dette. Så kunne han fått fram nettopp det, at produsenten valgte å sprite opp innholdet med en grunnløs spekulasjon. I stedet følger Bjerkaas å sette godkjentstempelet "dokumentar" på produktet.

Sitat: " Men vi måtte naturligvis sørge for at imøtegåelsesretten ble betryggende ivaretatt."

Kommentar: Imøtegåelsesretten ivaretas ikke ved å få uskyldige til å imøtegå påstander Bjerkaas selv vet er løgn. Det bør i hvert fall finnes noen indisier før identifiserbare personer skal tvinges til å imøtegå noe som helst. Denne misbruken av tilsvarsrett, mot svært kjente personer, egner seg bare til å få dritten til å klebe, og stimulere sensasjonen rundt programmet. Bjerkaas undervurderer sitt publikum hvis han tror at vi ikke ser at tilsvarsretten her brukes spekulativt til å hausse opp en grunnløs sekvens i forhåndsomtalen av programmet.

"Denne misbruken av tilsvarsrett, mot svært kjente personer, egner seg bare til å få dritten til å klebe, og stimulere sensasjonen rundt programmet"

 

Sitat: " Jeg håper oppriktig ikke at denne saken skal resultere i en «knekk» i det gode samarbeidet mellom Norges skiforbund og NRK."

Kommentar: Jeg har slaktet familien din, men jeg håper at vi to kan samarbeide like godt som før. Slik er ikke menneskenaturen skapt. Jeg kan bruke mitt eget/sStigmavaktas motto: "Ingen skal dømast for sine feil, men for evna til årette dei." Før man ber om godvær, kan det alltid være greit å erkjenne sitt overgrep. I en erkjennelse ligger også en forpliktelse til å skjerpe seg framover.

 "Jeg har slaktet familien din, men jeg håper at vi to kan samarbeide like godt som før. Slik er ikke menneskenaturen skapt"

 

Sitat: "Beslutningen om å sende dokumentaren var derfor relativt enkel."

Kommentar: Så har vi lært det. Det faller kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas lett å lyve om identifiserbare personer. Kan hende bør ansettelsesorganet vektlegge bevisste etiske holdninger når hans etterfølger skal ansettes.

Min bekymring er denne:

 Når kringkastingssjefen tillater løgn i programmer som lett lar seg  kontrollere, hva skjer i programmer der innholdet er vanskelig tilgjengelig for allmenheten?

***

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no